SORT BY

Khuôn Resin

Khuôn resin làm trang sức_khung ảnh- Soft Mold Square Frame

145.000₫

Khuôn resin hình bán cầu - Soft Mold Hemisphere (PP)

260.000₫

Khuôn resin làm nút áo - Soft Mold Button (PP)

180.000₫

Khuôn resin làm trang sức hình kim cương - Soft Mold Diamond Frame

150.000₫

Khuôn mềm bảng chữ cái - Soft Clay Mold Alphabet (PP)

260.000₫

Khuôn resin làm trang sức - Jewel Mold Mini Parts

260.000₫

Khuôn resin làm trang sức Jewel Mold Mini Stone

260.000₫

Khuôn resin làm trang sức Jewel Mold Mini Jewelry cut circle

260.000₫

Khuôn resin làm trang sức Jewel Mold Mini Star

260.000₫